Sense puntuacions i Comentaris

La APP no permet cap tipus de valoració ni comentari, de l'usuari. L'objectiu d'aquesta és que el client pugui gaudir dels seus restaurants habituals, i obtenir premis per la seva fidelitat.

 

Els beneficis del restaurador, és tenir una via de comunicació amb els seus clients habituals. I també aconseguir nous clients. Els restaurants puntuaran i valoraran als clients.